အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်ပေးရန် HR (သို့) Admin ဝန်ထမ်းက Jarviz Web ကို သွားပြီး Service>Leave>Approval ကို နှိပ်ပြီး ဝန်ထမ်းခွင့်ယူသော နေ့ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် အမှန်ခြစ်ကို နှိပ်ပြီး Approve ကို နှိပ်ပါ။