Người dùng phải có quyền phê duyệt như là Nhân Sư hoặc Quản Trị Viên phê duyệt trong Jarviz Web và chọn Dich Vụ > Nghỉ Phép > Phê Chuẩn > và chọn ngày nhân viên yêu cầu xin nghỉ phép. Sau đó bấm đúng dấu và bấm vòa nút Phê Duyệt