Nếu bạn không muốn check in với hình ảnh, hãy đi đến cài đặt của Jarviz trên web và chọn Quản Lý > Cài Đặt > Cài Đặt Check in – Check out > phía dưới “Check in với hình ảnh”, chọn “Không Yêu Cầu” và “Lưu”. Ứng dụng sẽ không yêu cầu bạn chụp ảnh khi thực hiện check in trên điện thoại