กฎหมาย การลา ในประเทศไทย

กฎหมาย การลา

หากพูดถึงเรื่อง กฎหมาย แรงงาน ขออธิบายถึงวันหยุด วันลา ตามที่ กฎหมาย กำหนดกันบ้าง จริงๆแล้วผู้อ่านหลายคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อาจจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าสิทธิของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่อง วันหยุด วันลา นั้นมีอยู่อย่างไร บางคนอาจรู้น้อย บางคนอาจรู้เยอะ รู้จริงบ้างไม่จริงบ้าง ผมขออธิบายสิทธิในการหยุด การลาของลูกจ้าง อย่างเราๆนั้น กฎหมาย เค้ากำหนดไว้อย่างไร ซึ่งมีอยู่ 11 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

(1) การลาป่วย

(2) การลาคลอดบุตร

(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

(4) การลากิจส่วนตัว

(5) การลาพักผ่อน

(6) การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

(10) การลาติดตามคู่สมรส

(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 1. การลาป่วย

 • ปีละไม่เกิน 60 วันทำการ
 • กรณีจำเป็นผู้มีอำนาจสามารถให้ลาได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ
 • เสนอใบลา ก่อน/ในวันลา
 • ลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • แม้ไม่ถึง 30 วันแต่ผู้มีอำนาจฯ จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์/ใบรับการตรวจจากแพทย์ก็ได้

 1. การคลอดบุตร

 • สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง
 • ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ต้องเสนอใบลา ก่อน/ในวันลา
 • สามารถลาวันที่คลอด/ก่อนวันที่คลอดก็ได้
 • ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดให้ถือว่าวัีนที่หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
 • การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่นซึ่งยังไม่ครบ ให้ถือว่า ลาประเภทอื่นสิ้นสุดและให้นับเป็นวันเริ่มลาคลอดบุตร

 1. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 • ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย กฎหมาย
 • ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
 • เสนอใบลา ก่อน/ในวันลาภายใน 90 วัน

 1. การลากิจส่วนตัว

 • ลาได้ไม่ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ
 • ปีแรกที่เข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
 • ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ต่อจากลาคลอดบุตร) ลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ
 • การเสนอใบลา ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถหยุดได้
 • หากมีราชการจำเป็น : สามารถเรียกตัวกลับได้

 1. การลาพักผ่อน

 • สามารถลาได้ปีละ 10 วันทำการ
 • สามารถสะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ
 • สามารถสะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ (รับราชการ 10 ปีขึ้นไป)
 • ถ้าบรรจุไม่ถึง 6 เดือน : ไม่มีสิทธิ์
 • หากเสนอใบลาต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดได้
 • ถ้ามีราชการจำเป็น : สามารถเรียกตัวกลับได้

 1. การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

กรณีไม่เกิน 120 วัน

 • ต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
 • รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี

การเสนอใบลา

 • ก่อนอุปสมบท หรือเ้ดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • อุปสมบท หรือเดิืนทางภายใน 10 วัน
 • เสร็จแล้ว รายงานตัวภายใน 5 วัน
 • หากลาแล้วขอถอนวันลา ถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัว

 1. การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

เข้ารับการตรวจเลือก : เพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการ

 • ให้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนไม่น้อยกว่า 48 ชม.

เข้ารับการเตรียมพล : เข้ารับการระดมพล ตรวจสอบพล ฝึกวิชาการทหาร ทดสอบความพรั่งพร้อม

 • รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชม. นับแต่รับหมายเรียก

ลาได้ตามระยะเวลาของภารกิจในหมายเรียก

เสร็จภารกิจให้กลับภายใน 7 วัน (ต่อได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน)

 1. การลา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 4 ปี ต่อได้รวมไม่เกิน 6 ปี

พ้นทดลองงาน

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ในประเทศ) หรือถึงปลัดกระทรวง (ต่างประเทศ)

กรณีต่างประเทศ

 • ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลาศึกษาต่อในประเทศ (กรณีให้ได้รับเงินเดือน)

 • หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี สามารถลาได้มีกำหนดเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตร
 • หลักสูตรปริืญญาโท สามารถลาได้ 2 ปี
 • หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได้ 4 ปี

หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไ่ม่เกิน 1 ปีการศึกษา

 • สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคล้องเป็นประโยชน์กับงาน/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • ต้องพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
 • กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฯ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และรับราชการติดต่อมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 • ต้องทำสัญญากับส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี
 • ทำสัญญาชดใช้

(ศึกษา/ฝึกอบรม ต่างประเทศ : เวลา 1 เท่า)

(ศึกษาในประเทศ : เวลาไ่ม่น้อยกว่า 1 เท่า)

หมายเหตุ : หากไม่กลับมารับราชการ : ชดใช้เงิน + เบี้ยปรับ

 1. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

การลา ไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1

 • องค์การฯ ซึ่่งไทยเป็นสมาชิก และถึงวาระต้องส่ง
 • รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งฯ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
 • ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ส่งเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความต้องการรัฐบาลไทย

ประเภทที่2

 • นอกเหนือจากประเภทที่ 1

 1. การลาติดตามคู่สมรส

เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วย กฎหมาย ซึ่งเป็น ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลาได้ไม่เกิน 2 ปี

 • ต่อได้อีก 2 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี
 • ถ้าเกินให้ลาออก

ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ผู้มีอำนาจจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และคู่สมรสต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกัน

ครบกำหนด 4 ปี ไม่มีสิทธิลา ยกเว้นคู่สมรสกลับมาแ้ล้วและได้รับคำสั่งให้ไปอีก

 1. การลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ตาม กฎหมาย การลา ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็น
ผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

 • ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น

 • ลาไปฟื้นฟูด้านอาชีพได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน

จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เพื่อพิจารณาอนุญาต

Leave Request หนึ่งในแอพพลิเคชันของ Jarviz

หลายบริษัทที่ใช้ Leave Request ของ Jarviz แล้ว บอกได้คำเดียวเลยว่าง่ายมาก เพียงไม่ถึง 10 click ก็ลางานได้แล้ว ง่าย รวดเร็ว สะดวก แถมที่สำคัญใช้งานฟรี!! โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ สามารถสมัครใช้งานฟรี!! ได้ที่นี่ Click!!!

Download ได้ฟรีๆๆ แค่ สมัคร : สมัครเลย!!

ทั้งหมดนี้นอกจากโปรแกรมลา (Leave Request) แล้ว ยังมี Feature อื่นๆ อีกหลาย Feature สามารถใช้งานได้ครบ ใน Application ตัวเดียว โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาท แถม มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่มนุษย์ ที่คอย ช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ 24 ชั่วโมง

สามารถ Download Application Jarviz เพื่อใช้เป็น ระบบ ลา และ ระบบอื่นๆ ใช้งานฟรี!! ได้ที่ App Store และ Play Store

โดย iOS สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

ส่วน Android สามารถ Download ได้ที่ Link ด้านล่าง นี้

ถ้าต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน App Jarviz สามารถ Add Line มาที่ LINE ID : @jarviz ต้องมี @ นำหน้าด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบ ลา ของพนักงาน หรือ ระบบอื่นๆ รวมถึง วิธีการใช้งาน Application Jarviz เพิ่มเติม ได้ที่ Website : https://www.jarvizapp.com/

Related Posts