ခွင့်လျှောက်ထားမှုဖျက်သိမ်းခြင်း

၁။ leave list ၌ leave အခြေအနေသည် pending ဖြစ်နေပါက ခွင့်လျှောက်ထားမှုကို ဖျတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ခွင့်လျှောက်ထားမှုကို ဖျတ်သိမ်းရန် cancel request button ကိုနှိပ်ပါ။ ခွင့်လျှောက်ထားမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် အတည်ပြုသည့် pop up ပေါ်လာပါက confirm button ကိုနှိပ်ပါ။

၂။ ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း leave request page သို့ ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။