Check In menu သည် ၀ န်ထမ်းများအတွက် daily attendance မှတ်တမ်းများကိုစစ်ဆေးရန် menu တစ်ခုဖြစ်သည်။

၁။ Check In button ကိုနှိပ်ပါ

၂။ Work description ရှိ Fill Company Name field ၌ မိမိ၏ company နာမည်ကိုထည့်ပါ

၃။ Attendance Picture section တွင် button ကို နှိပ်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါ

၄။ စနစ်မှ camera ကို activate လုပ်ရန် popup တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါ

၅။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသည့်အခါ check in button ကိုနှိပ်ပါ

၆။ ထို့နောက် confrim button ကိုနှိပ်ပါ

၇။ မိမိလုပ်လိုက်သည့် Check In သည် အောက်တွင် အဝါရောင် Check Out status အဖြစ် ပေါ်လာလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်
– အဝါရောင်အခြေအနေမှာ Check In လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများရုံးဆင်းသည့်အခါ Check out လုပ်ရအုန်းမည်ဖြစ်သည်။
– အစိမ်းရောင်အခြေအနေသည် Check Out အောင်မြင်စွာလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။

*** ဝန်ထမ်းများအားလုံး Check In နှင့် Check out လုပ်သင့်သည် ***