Leave request

จะเป็น Feature การขอลา สามารถอธิบายการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1. คลิ๊กที่

2. ให้กรอกเลือกประเภทการลา โดยคลิ๊กที่ช่องว่าง ของหัวข้อ Leave Type จะแบ่งหัวข้อการลาดังนี้
– Sick Leave คือ การลาป่วย
– Personal Leave คือ การลากิจ
– Annual Leave คือ การลาพักร้อน

3. การลามี 2 แบบดังนี้
– All day คือ การลาเต็มวัน
– Half day คือ การลาครึ่งวัน

วิธีการลาแบบ All day คือ การลาเต็มวัน
1. เลือก All day
2. เลือกวันที่เริ่มต้นลา
3. เลือกวันที่สุดท้ายของกาลา
4. กรอกรายละเอียดของการลา

วิธีการลาแบบ Half day คือ การลาครึ่งวัน
1. เลือก Half day
2. เลือกวันที่ที่ต้องการลา
3. เลือกเวลาเริ่มต้นของกาลา
4. เลือกเวลาสุดท้ายของกาลา
5. กรอกรายละเอียดของการลา

4. หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็น  ให้คลิ๊กที่ จะมี Popup แจ้งเตือนการเข้าถึงรูปภาพ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตกลง

หมายเหตุ
จะ Attach photo หรือ จะไม่ Attach photo ก็ได้

5. ระบบจะแสดงตัวเลือก
– Choose Existing ระบบจะไปเลือกรูปภาพจากคลังภาพ ในเครื่อง Mobile ของเรา
– Take Photo ระบบจะเปิดกล้อง Mobile ของเราสำหรับ ถ่ายรูปภาพ

6. หลังจากที่ Attach photo แล้วจะมี Popup แสดง ให้คลิ๊ก

7. ระบบจะกลับมาที่หน้า Leave request ที่หน้า Leave request จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.ส่วนด้านบน
จะแสดงวันที่ที่ได้รับการอนุมัติการลาแล้วเท่านั้น โดยการลา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดูตามหัวข้อ 2.

2.ส่วนสถานะ
แบ่งออกเป็น 3 สถานะคือ

 สถานะคือ กำลังดำเนินการ รอให้ทาง HR Approve

สถานะคือ การลาถูกยกเลิกแล้ว

สถานะคือ การลาได้รับการอนุมัติแล้ว