หน้า Web Jarviz ให้ไปที่เมนู Service จะปรากฏรายละเอียด Feature ดังนี้

■ Operation Log สามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
■ Check In สามารถตรวจเช็คพนักงานแต่ละคน ทั้งพนักงานที่เช็คอิน และ ไม่เช็คอิน รวมถึงพนักงานที่ไม่เช็คอินเพราะ ขอลา
■ Leave สามารถอนุมัติ และ ตรวจสอบรายละเอียดของการลาได้
■ Petty Cash สามารถอนุมัติ และ ตรวจสอบรายละเอียดของการเบิกเงินสดได้